Cơ cấu tổ chức

Từ năm 1996 đến năm 2000, Trường mới chỉ có 06 khoa: Khoa học cơ bản, Luật Hành chính – Nhà nước, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Thương mại và Luật Quốc tế; 08 phòng chức năng: Đào tạo, Đào tạo tại chức, Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Quản trị - Thiết bị, Công tác chính trị - sinh viên, Quản lý Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế, Thanh tra; 01 tờ thông tin – Thông tin Khoa học pháp lý; 01 Thư viện; 01 Trạm Y tế và một số tổ chức đoàn thể như: Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh.

Đến nay, Nhà trường hiện có 08 Khoa trực thuộc Trường (bao gồm: Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Khoa Luật Quốc tế, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Quản trị và Khoa Ngoại ngữ pháp lý). Tổng số đơn vị Phòng ban, Trung tâm gồm 22 đơn vị (phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Quản trị - thiết bị, phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, phòng Thanh tra, phòng Công tác  sinh viên, phòng Đào tạo chính quy, phòng Quản lý Hệ vừa làm vừa học, phòng Đào tạo sau đại học, phòng Tạp chí khoa học pháp lý, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm tư vấn pháp luật, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và phương pháp giảng dạy, Trung tâm Nghiên cứu pháp luật quyền con người, quyền công dân và luật nước ngoài, Trung tâm khảo thí, Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin – thư viện, Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trung tâm quản lý đào tạo chất lượng và và đào tạo quốc tế, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên và Ban quản lý Dự án xây dựng Trường tại cơ sở Quận 9).

Các tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Hội cựu sinh viên, Chi hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh, Hội đồng khoa học đào tạo, Hội thể thao đại học chuyên nghiệp.

--%>
Top